<<    <>    >>
Moja Mała Ojczyzna, My Little Homeland, Quê hương bé nhỏ của tôi 90x45  oil, canvas