<<    <>    >>
Obok traktów i gościńców, Next to the Paths and Tracts, Canh những lối đi và dải đất 100x45  oil, canvas