<<    <>    >>
Hen za horyzontem, Behind the horizon, Phía sau đường chân trời 50x40  oil, canvas