<<    <>   
>
A na tej łące pałka wodna... And in this Meadow Reed Mace. Và trên đồng cỏ này, cây sậy 61x46  oil, canvas