<<    <>    >>
Nie można żyć bez obrazu swoich stron
One cannot live without the image of the native country.
Không thể sống thiếu hình ảnh của cội nguồn
90x60  oil, canvas