<<    <>    >>
Zim± otulona , Wrapped in Winter, Bao phủ bởi mùa đông 46x33  oil, canvas