<<    <>    >>
Na rynku miasta     On the Town Square   50x40 oil, canvas