<<    <>    >>
Droga do jesieni       Road to Autumn   90x90 oil, canvas