<<    <>    >>
Sự phối hợp của bóng tối và ánh sáng , Chiaroscuro , Światłocień 50x40  oil, canvas