<<    <>    >>
>
Dzień się budzi, Day he wakes up, Một ngày mới thức giấc 50x40  oil, canvas