<<    <>    >>
Aż ł±ki pobielały.Pochód, Till the meadows whitened. Parade,
Ngày cả đồng cỏ cũng chuyển sang màu trắng. Diễu binh
100x65  oil, canvas