<<    <>    >>
Bezmiar ³±k, Vastness of the meadows, Đồng cỏ mênh mông 92x65  oil, canvas