<<    <>    >>
Mezalians, Misalliance, Không môn đăng hậu đối 50x40  oil, canvas