<<    <>    >>
Tak tu cicho i spokojnie, It`s so Silent and Quietly Here, Thật yên ắng và tĩnh lặng nơi đây 100x75  oil, canvas